รหัส KRB8678 ให้เช่าอาคาร,สำนักงาน,ออฟฟิศ

Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image Gallery Image
 • ธุรกิจเพื่อการลงทุน
  43 ตร.ม
  bedroom 0 ห้องนอน
  bathroom 0 ห้องอาบน้ำ
 • เช่า
  13,000 THB ต่อเดือน
  สถานะ: ใหม่
  ปีที่สร้าง: 0
 ลักษณะ
รหัส KRB8678

พื้นที่อาคารสำหนักงานออฟฟิศให้เช่า
เดินทางไปมาสะดวก กว้างขวาง โซน ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

มีพื้นที่และโซนให้เลือกหลากหลาย
1. เช่าอาคารหน้าและอาคารหลัง (Zone  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J มี 264.99 ตารางเมตร) พร้อมที่จอดรถ 5 ช่อง ราคาค่าเช่า 55,000 บาท

2. เช่าเฉพาะอาคารหน้า (Zone  A, B, C, D, E, F, G มี 176.94 ตารางเมตร) พร้อมที่จอดรถ 3 ช่อง ราคาค่าเช่า 40,000 บาท

3. เช่าเฉพาะอาคารหลังทั้งสองห้อง (Zone I มี 44.31 ตารางเมตร หรือ J มี 43.74 ตารางเมตร) พร้อมที่จอดรถ 2 ช่อง ราคาค่าเช่า 20,000 บาท

4. เช่าเฉพาะอาคารหลงัหนึ่งห้อง (Zone I มี 44.31 ตารางเมตร) พร้อมที่จอดรถ 1 ช่อง
ราคาค่าเช่า 13,000 บาท

5. เช่าเฉพาะอาคารหลงัหนึ่งห้อง (Zone J มี 43.74 ตารางเมตร) พร้อมที่จอดรถ 1 ช่อง
ราคาค่าเช่า 13,000 บาท 4.

**ค่าใช้จ่ายในสว่นอื่นที่ไม่รวมอย่ใูนค่าเช่า 
1. ค่าน้ำคิดตามอัตราของการปะปา หากมีผ้เูช่ามากกว่า 1 รายผ้เูช่าจะต้องหารค่าน้ำกันตามจำนวนพนักงาน
2. ค่าไฟฟ้า คิดตามอตัราของการไฟฟ้า มีมิเตอร์แยกแต่ละห้อง
3. ค่าภาษีโรงเรือน
4. ค่าภาษีที่ดิน
5. ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์
6. ค่าภาษีอากรอื่นๆ
7. ค่าภาษีป้าย
8. ค่าทำความสะอาดและดแูลอาคารด้านนอกและภมูิทศัน์  (ค่าส่วนกลาง)

**เงื่อนไข  พร้อมให้เช่าภายใน 1 เดือนหลังจากการลงนามในสัญญาเช่า 
ระยะเวลาให้เช่าขั้นต่ำสุด 1 ปี 
 สิ่งอำนวยความสะดวก
 ระยะทาง

 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน:

แผนที่
Review

 สรุป

ภาพรวม
รหัส KRB8678 ให้เช่าอาคาร,สำนักงาน,ออฟฟิศ เช่า
13,000 THB
ที่อยู่: ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
อำเภอ: สารภี
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: Thailand
รหัสไปรษณีย์: 50140
From:
To:
ติดต่อผู้ลงประกาศ

คุณฉัตรชนก ประกอบบุญ
โทร: 084-518-6464
Line ID: fonpornchanok

 คำนวณสินเชื่อ

  

 ข้อความ

9 + 5 = ?
Top UA-47272895-3