รหัส KRB8678 ให้เช่าอาคาร,สำนักงาน,ออฟฟิศ

 • ธุรกิจเพื่อการลงทุน
  43.00 ตร.ม
  0 ห้องนอน
  0 ห้องอาบน้ำ
 • เช่า
  THB13000.00 ต่อเดือน
  สถานะ: ใหม่
  ปีที่สร้าง: 0
 Tags
 
 ลักษณะ
รหัส KRB8678

พื้นที่อาคารสำหนักงานออฟฟิศให้เช่า
เดินทางไปมาสะดวก กว้างขวาง โซน ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

มีพื้นที่และโซนให้เลือกหลากหลาย
1. เช่าอาคารหน้าและอาคารหลัง (Zone  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J มี 264.99 ตารางเมตร) พร้อมที่จอดรถ 5 ช่อง ราคาค่าเช่า 55,000 บาท

2. เช่าเฉพาะอาคารหน้า (Zone  A, B, C, D, E, F, G มี 176.94 ตารางเมตร) พร้อมที่จอดรถ 3 ช่อง ราคาค่าเช่า 40,000 บาท

3. เช่าเฉพาะอาคารหลังทั้งสองห้อง (Zone I มี 44.31 ตารางเมตร หรือ J มี 43.74 ตารางเมตร) พร้อมที่จอดรถ 2 ช่อง ราคาค่าเช่า 20,000 บาท

4. เช่าเฉพาะอาคารหลงัหนึ่งห้อง (Zone I มี 44.31 ตารางเมตร) พร้อมที่จอดรถ 1 ช่อง
ราคาค่าเช่า 13,000 บาท

5. เช่าเฉพาะอาคารหลงัหนึ่งห้อง (Zone J มี 43.74 ตารางเมตร) พร้อมที่จอดรถ 1 ช่อง
ราคาค่าเช่า 13,000 บาท 4.

**ค่าใช้จ่ายในสว่นอื่นที่ไม่รวมอย่ใูนค่าเช่า 
1. ค่าน้ำคิดตามอัตราของการปะปา หากมีผ้เูช่ามากกว่า 1 รายผ้เูช่าจะต้องหารค่าน้ำกันตามจำนวนพนักงาน
2. ค่าไฟฟ้า คิดตามอตัราของการไฟฟ้า มีมิเตอร์แยกแต่ละห้อง
3. ค่าภาษีโรงเรือน
4. ค่าภาษีที่ดิน
5. ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์
6. ค่าภาษีอากรอื่นๆ
7. ค่าภาษีป้าย
8. ค่าทำความสะอาดและดแูลอาคารด้านนอกและภมูิทศัน์  (ค่าส่วนกลาง)

**เงื่อนไข  พร้อมให้เช่าภายใน 1 เดือนหลังจากการลงนามในสัญญาเช่า 
ระยะเวลาให้เช่าขั้นต่ำสุด 1 ปี 
 สิ่งอำนวยความสะดวก
 • Air Conditioning
 • Balcony
 • Cable TV
 • Computer
 • Dishwasher
 • Grill
 • Heater
 • Lift
 • Parking
 • Pool
 • Smoking
 • Washing Machine
 • Wi-fi
แผนที่

 สรุป

ภาพรวม
เช่า
THB13000.00
ที่อยู่: ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
อำเภอ: สารภี
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: Thailand
รหัสไปรษณีย์: 50140

 ตัวแทน

 ข้อความ